Avar Farhad Mehrad

آوار

  متن آهنگ آوار از فرهاد مهراد

  تو هم با من نبودی،
  مثل من با من
  و حتا مثل تن با من!

  تو هم با من نبودی،
  آن که می‌پنداشتم باید هوا باشد،
  و یا حتا، گمان می‌کردم این تو
  باید از خیل خبرچینان جدا باشد.

  تو هم با من نبودی،
  تو هم با من نبودی!

  تو هم از ما نبودی،
  آن که ذات درد را باید صدا باشد
  و یا با من، چنان هم‌سفره‌ی شب،
  باید از جنس من و عشق و خدا باشد.

  تو هم از ما نبودی!

  *

  تو هم مؤمن نبودی
  بر گلیم ما و حتا در حریم ما،
  ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم
  دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد.

  تو هم از ما نبودی!

  *

  تو هم مؤمن نبودی
  بر گلیم ما و حتا در حریم ما،
  ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم
  دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد.

  تو هم از ما نبودی!

  تو هم با من نبودی یار!
  ای آوار!
  ای سیل مصیبت‌بار!اUpload Avar