Cheh Danestam Homayoun Shajarian

تصنیف چه دانستم

  متن آهنگ تصنیف چه دانستم از همایون شجریان

  چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
  دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون
  چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید
  چو کشتی ام در اندازد میان قلزم پر خون
  زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
  که هر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون
  نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را
  چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون
  چون این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نهدریا
  چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی چونDownload Cheh Danestam Homayoun Shajarian