Yek Shabeh Satar

یک شبه

  متن آهنگ یک شبه از ستار

  با یاد عزیزانم
  این قوم پریشانم
  با زخم تن و جانم
  می آیم و گریانم
  از خانه ویرانم
  با حسرت پنهانم
  می آیم و می دانم
  من یک شبه مهمانم
  گه یوسف تبعیدی
  در حسرت کنعانم
  گه هم نفس یعقوب
  آن پیر پریشانم
  تا مرهم پیراهن
  بر زخم دو چشمانم
  در دایره ی حسرت
  می چرخم و می خوانم
  من یک شبه مهمانم
  من یک شبه مهمانم

  ای هر نفست خورشید
  در ظلمت این تبعید
  ای مرهم تو امید
  بر زخم تن و جانم
  ای دست تو آسایش
  ای پاسخ هر خواهش
  تو ساحل آرامش
  من موج پریشانم
  آهنگ سفر کردم
  رو سوی تو آوردم
  اما دل من آنجاست
  در جمع عزیزانم
  آهنگ سفر کردم
  رو سوی تو آوردم
  اما دل من آنجاست
  در جمع عزیزانم

  بر من تو ببخش ای یار
  ای بخشش تو بسیار
  شاید دگر این دیدار
  هرگز نشود تکرار
  بر من تو ببخش ای یار
  ای بخشش تو بسیار
  شاید دگر این دیدار
  هرگز نشود تکرار
  آهنگ سفر کردم
  رو سوی تو آوردم
  اما دل من آنجاست
  در جمع عزیزانم
  آهنگ سفر کردم
  رو سوی تو آوردم
  اما دل من آنجاست
  در جمع عزیزانمDownload Yek Shabeh Satar