Baz Begoo Mahasti

باز بگو

  متن آهنگ باز بگو از مهستی

  بگو باز . باز بگو . باز بگو . بسیار بگو
  بگو که دوستم داری. بازم به تکرار بگو
  روح آشفته من اینجوری آروم میگیره
  تو گوشم دوستت دارم رو صدهزار بار بگو
  بگو از عشق بگو که حکایت داره
  از شکفتن یک گل که شکایت داره
  دیگه ما رو هرگز نمیشه بی هم دید
  بوی عطرو از گل مگه میشه پرسید؟
  بگو باز . باز بگو . باز بگو . بسیار بگو
  بگو که دوستم داری. بازم به تکرار بگو
  روح آشفته من اینجوری آروم میگیره
  تو گوشم دوستت دارم رو صدهزار بار بگو
  بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن
  از صدای عشق ما دنیا رو پر ترانه کن
  بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن
  از صدای عشق ما دنیا رو پر ترانه کن
  ناقوس قلب من عاشقو به صدا درآر
  بگو باز طنین این ناقوسو جاودانه کن
  بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن
  بگو باز . باز بگو . باز بگو . بسیار بگو
  بگو که دوستم داری. بازم به تکرار بگو
  روح آشفته من اینجوری آروم میگیره
  تو گوشم دوستت دارم رو صدهزار بار بگو
  گو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن
  از صدای عشق ما دنیا رو پر ترانه کن
  بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن
  از صدای عشق ما دنیا رو پر ترانه کن
  ناقوس قلب من عاشقو به صدا درآر
  بگو باز طنین این ناقوسو جاودانه کن
  بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن
  بگو باز . باز بگو . باز بگو . بسیار بگو
  بگو که دوستم داری. بازم به تکرار بگو
  روح آشفته من اینجوری آروم میگیره
  تو گوشم دوستت دارم رو صدهزار بار بگو

Download Baz Begoo Mahasti