Baran By Habib Habib

باران

  متن آهنگ باران از حبیب

  بگذار تا ببارد باران
  باران وهناک
  بگذار تا ببارد باران
  باران وهناک
  در جهدی شب
  این شب بی پایان
  بگذار تا ببارد باران
  در جهدی شب
  این شب بی پایان
  بگذار تا ببارد باران
  اینک نگاه کن
  از پشت پلک پنجره
  تکرار پر ترنم باران را
  اینک نگاه کن
  از پشت پلک پنجره
  تکرار پر ترنم باران را
  و گوش کن که در شب
  دیگر سکوت نیست
  بشنو سرود ریزش باران را
  که امشب به یاد تو می آرد
  بشنو سرود ریزش باران را
  که امشب به یاد تو می آرد
  گویی صدای سم سواران را
  گویی صدای سم سواران را
  گویی صدای سم سواران را
  گویی صدای سم سواران راDownload Baran By Habib Habib