Raze Khelghat Mahasti

راز خلقت

  متن آهنگ راز خلقت از مهستی

  دارم سوالی ای خدا
  ای آشنا با فکر ما
  وی قادر قدرت نما
  چون می نوشتی این سرنوشت ما خاکیان را
  قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان را

  ای داور عرش آفرین
  صورتگر فرش زمین
  وی مالک ملک یقین
  باید به بال اندیشه پویم هفت آسمانت را
  یک یک ببینم هم ثابت و هم سیارگانت را

  باید سیاحتها کنم در زهره و در مشتری،
  شاید که خورشید افکند آنجا فروغ دیگری
  تا مگر در آسمان، در دل آن اختران
  ز آنچه می جوید بشر ذره ای یابم نشان
  شاید آنجا زندگی، دور از این غوغا بود
  معنی صلح و صفا بلکه در آنجا بود

  جویای راز خلقتم هان ای خدای مهربان
  با شهپر اندیشه ها بر قله ی عرشم رسان

  دارم سوالی ای خدا
  ای آشنا با فکر ما
  وی قادر قدرت نما
  چون می نوشتی این سرنوشت ما خاکیان را
  قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان راDownload Raze Khelghat Mahasti