Khaneye Del Mohammad Esfahani

خانه دل

  متن آهنگ خانه دل از محمد اصفهانی

  از داغ غمت هر که دلش سوختنی نیست
  از شمع رخت محفلش افروختنی نیست
  در طوف حریمش ز فنا جامه احرام
  کردیم که این جامه به تن دوختنی نیست
  گرد آمده از نیستی این مزرعه را بـرگ
  ایبرقمزنخرمنماسوختنینیست
  گوینـد که درخانه دل هست چـراغـی
  افــروختهکاندرحـرمافروختنینیست
  یکدانه اشک است روان بـررخزرین
  سیم و زرماشکرکهاندوختنینیستDownload Khaneye Del Mohammad Esfahani