Farzande Khoobam Farzin

فرزند خوبم

  متن آهنگ فرزند خوبم از فرزین

  یا رب چه تلخه طعم جدائی
  فصل بهاره پس کی میایی
  روز و شب من هر دوش یه رنگه
  پوسیده دل از بی آشنایی
  بهار ایران خیلی قشنگه
  فرزند خوبم پس کی میایی
  گلهای باغچه نزار بمیرند
  بزار دوباره تو رو ببینند
  نیست اعتباری به زندگیشون
  تو دست تقدیر اونها اسیرند
  روزی از ایران فقط سخن بود
  ورد زبونت وطن وطن بود
  یا رب چه تلخه طعم جدائی
  فرزند خوبم پس کی میایی
  از بند حسرت پس کی رهایی
  روزی از ایران فقط سخن بود
  ورد زبونت وطن وطن بود
  یا رب چه تلخه طعم جدائی
  فرزند خوبم پس کی میایی
  از بند حسرت پس کی رهایی
  گلهای باغچه نزار بمیرند
  بزار دوباره تو رو ببینند
  نیست اعتباری به زندگیشون
  تو دست تقدیر اونها اسیرند
  یا رب چه تلخه طعم جدائی
  فصل بهاره پس کی میایی
  روز و شب من هر دوش یه رنگه
  پوسیده دل از بی آشنایی
  بهار ایران خیلی قشنگه
  فرزند خوبم پس کی میایی
  گلهای باغچه نزار بمیرند
  بزار دوباره تو رو ببینند
  نیست اعتباری به زندگیشون
  تو دست تقدیر اونها اسیرندDownload Farzande Khoobam Farzin