Mitaravad Mahtab By Salar Aghili Salar Aghili

می تراود مهتاب

  متن آهنگ می تراود مهتاب از سالار عقیلی

  میتراود مهتاب
  می درخشد شبتاب

  نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک
  غم این خفته چند

  خواب در چشم ترم می شکند
  نگران با من استاده سحر

  صبح می خواهد از من
  کز مبارک دم او آورم این قوم بجان باخته را بلکه خبر

  در جگر لیکن خاری
  از ره این سفرم می شکند

  نازک آرای تن ساق گلی
  که به جانم کشتم
  و به جان دادمش آب

  ای دریغا! به برم می شکند

  دستها می سایم
  تا دری بگشایم

  بر عبث می پایم
  که به در کس آید

  در و دیوار بهم ریخته شان
  بر سرم می شکند

  می تراود مهتاب
  می درخشد شبتاب

  مانده پای آبله از راه دراز
  بر در دهکده مردی تنها

  کوله بارش بر دوش
  دست او بر در می گوید با خود

  غم این خفته چند
  خواب در چشم ترم می شکندDownload Mitaravad Mahtab By Salar Aghili Salar Aghili