Koja Bood Satar

کجا بود

  متن آهنگ کجا بود از ستار

  از غم عشق چه می باید کرد
  به دمی دیداری می توان رازی شد
  به تمنای نگاهی می توان تشنه جانبازی شد
  می توان دل خوش کرد به کلامی که شنید
  از دو خط نامه سرد می توان داغ شد و شعله کشید
  از جهنم گذری کرد و گذشت
  به گذر گاه رسید
  به گذرگاه تباهی به جنون
  وز عطش فریاد زد فریاد زد

  اخر این عشق کجا بود
  که در فصل خزان ما امد و گل کرد
  اخر این عشق کجا بود
  که در غروب ما تازه طلوع کرد
  ما اخر و پایان و همه خاتمه
  او تازه شروع کرد
  اخر این عشق کجا بود
  که امروز عیان شد
  این راز دل ما رااین راز دل ما را
  راحت چه بیان شد

  از عشق چه دارم من
  امروز عصای دست
  افسوس و صد افسوس
  بار دگر بن بستیک بار دگر بن بستDownload Koja Bood Satar