Monajat Satar

مناجات

  متن آهنگ مناجات از ستار

  خداوندا از چه دوزخ را افریده ای دوری و که داشتی
  چه میسوزی زاتشم روزی تاغم عشقی دردلم گذاشتی
  خداوندا تا سحر هر شب مست ومدهوشم با دلی شکسته
  نه راهی تا بال وپر گیرم زین قفس دیگر با دوبال بسته

  به میخونه با می ومینا گفتگو دارم شب زبی پناهی
  تو میدونی خورده سنگ غم ازجهان عمری دل زبی گناهی
  به محشر هم دامنت گیرم پرسم ای خالق حاصل از وجودم
  در این دنیا هم در ان دنیا اینچنین سوزی از چه تار و پودم

  به میخونه با می ومینا گفتگو دارم شب زبی پناهی
  تو میدونی خورده سنگ غم ازجهان عمری دل زبی گناهی
  به محشر هم دامنت گیرم پرسم ای خالق حاصل از وجودم
  در این دنیا هم در ان دنیا اینچنین سوزی از چه تار و پودم

  خداوندا از چه دوزخ را افریده ای دوری که داشتی
  چه میسوزی زاتشم روزی تاغم عشقی دردلم گذاشتی
  خداوندا تا سحر هر شب مست ومدهوشم با دلی شکسته
  نه راهی تا بال وپر گیرم زین قفس دیگر با دوبال بستهDownload Monajat Satar