Motreb Satar

مطرب

  متن آهنگ مطرب از ستار

  آه ای صدای خسته
  مطرب دل شکسته
  ساز صدا شکسته
  ای تو به شب نشسته
  آه ای صدای خسته
  مطرب دل شکسته
  نگو صدا ندارم
  حال و هوا ندارم

  ای مطرب پیر یار وفادار
  ای معنی عشق آواز عاشق
  آواز سر کن سازتو بردار
  آه ای صدای خسته
  مطرب دل شکسته
  نگو صدا ندارم
  حال و هوا ندارم

  حالا که مطربای شهر
  ساز صمیمی ندارن
  زخم به سازی میزنن
  حال قدیمی ندارن
  هوای عشق تو صدات
  صدای پای خستگی
  چاوش این مخلعی
  تاب به تبار خستگی
  ای مطرب پیر یار وفادار
  ای معنی عشق آواز عاشق
  آواز سر کن سازتو بردار

  آه ای صدای خسته
  مطرب دل شکسته
  نگو صدا ندارم
  حال و هوا ندارم


  حالا که مطربای شهر
  ساز صمیمی ندارن
  زخم به سازی میزنن
  حال قدیمی ندارن
  حالا که ساز قصه ها
  سوز حقیقت نداره
  سکه سینه سوخته ها
  قلب و قیمت نداره
  ای مطرب پیر یار وفادار
  ای معنی عشق آواز عاشق
  آواز سر کن سازتو بردار

  آه ای صدای خسته
  مطرب دل شکسته
  نگو صدا ندارم
  حال و هوا ندارم

  آه ای صدای خسته
  مطرب دل شکسته
  نگو صدا ندارم
  حال و هوا ندارم
 • Composer : Farid ZolandDownload Motreb Satar