Az Safar Oomadeh Bood Satar

از سفر اومده بود

  متن آهنگ از سفر اومده بود از ستار

  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  از دیار نازننینم می امد
  ازبهارسر زمینم می امد
  گفتم از سنگ صبورم چه خبر
  از عزیز نا به دور رم چه خبر
  گل سرخ گونهام و تن تبدار کشید
  پر گریه مثل بارون چشم بیدار نشید

  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  گفتم اون خرمن زلفای بلند
  هنوزم رو شونهاشه چون کمن
  هنوز میرقس رو دست نسیم
  هنوزم میکش دلهارو ببند
  زیر ابر بی ستارهیه شب تار کشید
  پر بسته یه کبوتر گرفتار کشید
  گفتم از چشمای خوشکلش بگو
  قصه ای ازدلش بگو
  از دل قافلش بگو
  واس من دونیه الماسو کشید
  قلب پر احساس و کشید
  شاخه گل یاسو و کشید
  گفتم از اون گل تنها چه خبر
  نخل تمنا چه خبر اون قد بالا چه خبر
  واسه من مخمل تنها رو کسید
  حسرت تنها رو کشید
  شمع شب تارو کشید

  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  از دیار نازننینم می امد
  ازبهارسر زمینم می امد
  گفتم از سنگ صبورم چه خبر
  از عزیز نا به دور رم چه خبر
  گل سرخ گونهام و تن تبدار کشید
  پر گریه مثل بارون چشم بیدار نشید

  گفتم از چشمای خوشکلش بگو
  قصه ای ازدلش بگو
  از دل قافلش بگو
  واس من دونیه الماسو کشید
  قلب پر احساس و کشید
  شاخه گل یاسو و کشید
  گفتم از اون گل تنها چه خبر
  نخل تمنا چه خبر اون قد بالا چه خبر
  واسه من مخمل تنها رو کسید
  حسرت تنها رو کشید
  شمع شب تارو کشید

  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  گفتم اون خرمن زلفای بلند
  هنوزم رو شونهاشه چون کمن
  هنوز میرقس رو دست نسیم
  هنوزم میکش دلهارو ببند
  زیر ابر بی ستارهیه شب تار کشید
  پر بسته یه کبوتر گرفتار کشید

  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  از سفر امد بود ره گزر امد بود

  از سفر امد بود ره گزر امد بود
  از سفر امد بود ره گزر امد بودDownload Az Safar Oomadeh Bood Satar