Ba Khashmo Jadal Zistam... Ahmad Shamloo

با خشم و جدل زیستم...

  متن آهنگ با خشم و جدل زیستم... از احمد شاملو

  با خشم و جدل زیستم

  و به هنگامی که قاضیان

  اثبات آن را که در عدالت ایشان شایبه اشتباه نیست

  انسانیت را محکوم می کردند

  و امیران

  نمایش قدرت را

  شمشیر بر گردن محکوم می زدند،

  محتضر را

  سر بر زانوی خویش نهادم.

  و به هنگامی که همگنان من

  عشق را

  در رویای زیستن

  اصرار می کردند  من ایستاده بودم

  تا زمان

  لنگ لنگان

  از برابرم بگذرد,

  و اکنون در آستانه ی ظلمت

  زمان به ریشخند ایستاده است

  تا من اش از برابر بگذرم

  و در سیاهی فرو شوم

  به دریغ و حسرت چشم بر قفا دوخته

  آنجا که تو ایستاده ایDownload Ba Khashmo Jadal Zistam... Ahmad Shamloo