Track 21 Ahmad Shamloo

Track 21

  متن آهنگ Track 21 از احمد شاملو

  ۱

  نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد
  آنکه نهال نازک دستانش
  از عشق
  خداست
  و پیش عصیانش
  بالای جهنم
  پست است.
  آن کو به یکی «آری» می میرد
  نه به زخم صد خنجر،
  و مرگش در نمی رسد
  مگر آن که از تب وهن
  دق کند.

  قلعه ی عظیم
  که طلسم دروازه اش
  کلام کوچک دوستی است.


  ۲

  انکار عشق را
  چنین که به سرسختی پا سفت کرده ای
  دشنه ای مگر
  به آستین اندر
  نهان کرده باشی. -
  که عاشق
  اعتراف را چنان به فریاد آمد
  که وجودش همه
  بانگی شد.


  ۳

  نگاه کن
  چه فروتنانه بر درگاه نجابت به خاک می شکند
  رخسارهای که توفانش
  مسخ نیازست کرد.

  چه فروتنانه بر آستانه تو به خاک می افتد
  آن که در کمرگاه دریا
  دست حلقه توانست کرد.
  نگاه کن
  چه بزرگوارانه در پای تو سر نهاد
  آن که مرگس میلاد پر هیاهوی هزار شهزاده بود.

  نگاه کن!  1352Download Track 21 Ahmad Shamloo