Track 17 Ahmad Shamloo

Track 17

  متن آهنگ Track 17 از احمد شاملو

  به نو کردن ماه
  بر بام شدم
  با عقیق و سبزه و آینه.
  داسی سرد بر آسمان گذشت
  که پرواز کبوتر ممنوع است.

  صنوبر ها به نجوا چیزی گفتند
  و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند.

  ماه
  برنیامد.


  9 آبان 1351Download Track 17 Ahmad Shamloo