Track 2 Ahmad Shamloo

Track 2

  متن آهنگ Track 2 از احمد شاملو

  اگر که بیهده زیباست شب
  برای چه زیباست
  شب
  برای که زیباست؟ -
  شب و
  رود بی انحنای ستارگان
  که سرد می گذرد.
  و سو گواران دراز گیسو
  بر دو جانب رود
  یاد آورد کدام خاطره را
  با قصیده ی نَفسگیرِ غوکان
  تعزیتی میکنند
  به هنگامی که هر سپیده
  به صدای هماواز دوازده گلوله
  سوراخ
  می شود؟  گر که بیهده زیباست شب
  [Download Track 2 Ahmad Shamloo