Talkhi Nakonad Mohsen Namjoo

تلخی نکند

  متن آهنگ تلخی نکند از محسن نامجو

  تلخی نکند شیرین زغنم
  خالی نکند از می دهنم
  عریان کندم هر صبحدمی
  گوید که بیا من جامه کنم

  در خانه جهد مهلت ندهد
  او بس نکند پس من چه کنم

  تنگ است بر او هر هفت فلک
  چون می‌رود او در پیرهنم

  تلخی نکند...
  از زهره‌ی او من شیردلم
  در عربده اش شیرین سخنم

  گفته‌ است که تو در چنگ منی
  من ساختمت چونت نزنم

  من چنگ توام که توام که توام
  دردست توام ز توام ز توام
  زخمت بزنی(زخمت نزنی) من تنتنم
  من ددرم من دررم دددم دررررررمDownload Talkhi Nakonad Mohsen Namjoo