Barayeh Joftam By Fereydoon Farrokhzad Fereydoon Farrokhzad

برای جفتم

  متن آهنگ برای جفتم از فریدون فرخزاد

  دستهایت پر آوازند
  صورتت مرمری و بی رنگ
  چشمهایت پره آیینه
  مملو از تجربه و آهنگ
  چشمهایت پر آیینه
  مملو از تجربه و آهنگ

  بام در خاطر من سبز است
  در زمینی که زمین توست
  ابر آماده باریدن
  روی گیتار ... توست
  ابر آماده باریدن
  روی گیتار ... توست

  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای
  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای

  میرسم از ره باران من
  پس کجایی که تو اینجایی
  سخت آماده پروازم
  با تو جفتم و تو تنهایی
  سخت آماده پروازم
  با تو جفتم و تو تنهایی

  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای
  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای

  دستهایم پر لرزیدن
  چشمهایت شرر دیدن
  زنده و مرده و میریزند
  اشک در حسرت خندیدن
  زنده و مرده و میریزند
  اشک در حسرت خندیدن

  از صدای تو چه می جوشد
  که چنان چشمه امیدی
  می پرن با تو و اوج من
  لحظه مردن و ناامیدی
  می پرن با تو و اوج من
  لحظه مردن و ناامیدی

  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای
  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای

  دستهایت پر آوازند
  صورتت مرمری و بی رنگ
  چشمهایت پره آیینه
  مملو از تجربه و آهنگ
  چشمهایت پر آیینه
  مملو از تجربه و آهنگ

  بام در خاطر من سبز است
  در زمینی که زمین توست
  ابر آماده باریدن
  روی گیتار ... توست
  ابر آماده باریدن
  روی گیتار ... توست

  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای
  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای

  میرسم از ره باران من
  پس کجایی که تو اینجایی
  سخت آماده پروازم
  با تو جفتم و تو تنهایی
  سخت آماده پروازم
  با تو جفتم و تو تنهایی

  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای
  لای لالالای لای
  لای لالالای لای
  لالالالای لای

  دستهایم پر لرزیدن
  چشمهایت شرر دیدن
  زنده و مرده و میریزند
  اشک در حسرت خندیدن
  زنده و مرده و میریزند
  اشک در حسرت خندیدن

  از صدای تو چه می جوشد
  که چنان چشمه امیدی
  می پرن با تو و اوج من
  لحظه مردن و ناامیدی
  می پرن با تو و اوج من
  لحظه مردن و ناامیدی
  می پرن با تو و اوج من
  لحظه مردن و ناامیدی
  می پرن با تو و اوج من
  لحظه مردن و ناامیدیDownload Barayeh Joftam By Fereydoon Farrokhzad Fereydoon Farrokhzad