Digarash Hargez Nakhaham Did By Fereydoon Farrokhzad Fereydoon Farrokhzad

دیگرش هرگز نخواهم دید

  متن آهنگ دیگرش هرگز نخواهم دید از فریدون فرخزاد

  شعر "صبر سنگ" از فروغ فرخزاد
  -------------
  روز ِ اول پیش ِ خود گفتم
  دیگَرَش هرگز نخواهم دید
  روز ِ دوم باز می گفتم
  لیک با اندوه و با تردید
  *
  روز ِ سوم هم گذشت اما
  بَر سر ِ پیمان ِ خود بودم
  ظُلمت ِ زندان مرا می کُشت
  باز زندانبان ِ خود بودم
  *
  می شنیدم نیمه شب در خواب
  های هایِ گریه هایش را
  در صدایم گوش می کردم
  درد ِ سَیّالِ صدایش را
  *
  شرمگین می خواندَمش بر خویش
  از چه رو بیهوده گِریانی
  در میان ِ گریه می نالید
  دوستش دارم ، نمی دانی
  *
  می نشستم خسته در بستر
  خیره در چشمان ِ رویاها
  زورق ِ اندیشه ام ، آرام
  می گذشت از مرز ِ دنیاها
  *
  ریشه هامان در سیاهی ها
  قلبهامان ، میوه های نور
  یِکدِگر را سِیر می کردیم
  با بهار ِ باغهای دور
  *
  روزها رفتند و من دیگر
  خود نمی دانم کُدامینم
  آن من ِ سَرسخت ِ مغرورم
  یا من ِ مَغلوب ِ دیرینم
  *
  بُگذرم گر از سرِ پیمان
  می کُشد این غم دِگر بارَم
  می نشینم ، شاید او آید
  عاقبت روزی به دیدارمDownload Digarash Hargez Nakhaham Did By Fereydoon Farrokhzad Fereydoon Farrokhzad