Labriz By Fereydoon Farrokhzad Fereydoon Farrokhzad

لبریز

  متن آهنگ لبریز از فریدون فرخزاد

  لبریزم ، لبریزم ، لبریزم از بیهودگی
  می ترسم ، می ترسم از این همه آلودگی

  چون باغی غمگینم ! ابری بر من نمی بارد
  هر آنچه در چشمم ، فریادی است در بیداری

  لبریزم ، لبریزم ، لبریزم از بیهودگی ها
  *

  لبریزم ، لبریزم ، لبریزم از بیهودگی
  می ترسم ، می ترسم از این همه آلودگی


  چون باغی غمگینم ! ابری بر من نمی بارد
  هر آنچه در چشمم ، فریادی است در بیداری

  لبریزم ، لبریزم ، لبریزم از بیهودگی ها
  *
  من از بس ، آوازِ با تو بودن خوانده ام
  بیهوده در مرگ ِ شهرِ عشقم مانده ام

  تنهاتر از هر تنها ، مانده ام چرا ای خدا
  تنهایی ، تنهایی ، داد از این تنهایی
  *


  لبریزم ، لبریزم ، لبریزم از بیهودگی
  می ترسم ، می ترسم از این همه آلودگی


  چون باغی غمگینم ! ابری بر من نمی بارد
  هر آنچه در چشمم ، فریادی است در بیداری

  لبریزم ، لبریزم ، لبریزم از بیهودگی ها

  *
  من از بس ، آوازِ با تو بودن خوانده ام
  بیهوده در مرگ ِ شهرِ عشقم مانده ام

  تنهاتر از هر تنها ، مانده ام چرا ای خدا
  تنهایی ، تنهایی ، داد از این تنهایی
  *
  لا لا لا لا لا ...Download Labriz By Fereydoon Farrokhzad Fereydoon Farrokhzad