Monajat Alireza Eftekhari

مناجات

  متن آهنگ مناجات از علیرضا افتخاری

  خوشـا آنان که الله یــارشان بی
  به حمد و قل هوالله کارشـان بی
  خوشــا آنان که دایـم در نمازن
  بهشت جــاودان بازارشــان بی

  از آن روزی کـــه مارا آفریــدی
  به غیر از معصیت چیزی ندیدی
  خداونـدا به حق هشت و چهارت
  ز ما بگذر ؛ شــتر دیدی ندیدی
  یــکی درد ویکی درمانپسندد یار
  یکی وصل و یکی هجــران پسندد یار
  من از درمان و درد و وصل و هجران
  پســندم آنچــه را جــانان پسنــدد

  خدایــــا داد از این دلـــداداز این دلـــداد
  نگشـــتم یک زمون مـــو شادز این دل شاد
  چو فردا داد خواهان داد خواهند داد خواهند
  بر آرم مو بــه صد فریـــاد از ایـــن دل یادDownload Monajat Alireza Eftekhari