Khaneh Am Abrist Ahmad Shamloo

خانه ام ابری ست

  متن آهنگ خانه ام ابری ست از احمد شاملو

  خانه ام ابری است
  یکسره روی زمین ابری است با آن
  از فراز گردنه خرد و خراب و مست باد می پیچد
  یکسره دنیا خراب از اوست و حواس من!
  آی نی زن! که تو را آواز نی برده است دور از ره کجایی؟
  خانه ام ابری است
  اما ابر بارانش گرفته است
  در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم
  من به روی آفتابم
  می برم بر ساحت دریا نظاره
  و همه دنیا خراب و خرد از باد است
  به ره نی زن ، که دایم می نوازد نی ، در این دنیای ابراندود ، راه خود را دارد اندر پیش ....Download Khaneh Am Abrist Ahmad Shamloo