Talkh Ahmad Shamloo

تلخ

  متن آهنگ تلخ از احمد شاملو

  پای آبله ز راه بیابان رسیده ام
  بشمرده دانه دانه کلوخ خراب او
  برده به سر بیخ گیاهان و آب تلخ
  در بر رخم مبند که غم بسته بر درم
  دلخسته ام به زحمت شب زنده داریم
  ویرانه ام ز هیبت آباد خواب تلخ
  عیبم مبین که زشت و نیکو دیده ام بسی
  دیده گناه کردن شیرین دیگران
  وز بی گناه دلشدگانی ثواب تلخ است
  در موسمی که خستگی ام می برد ز جای
  با من بدار حوصله بگشای در زحرف
  اما در آن نه ذره عتاب و خطاب تلخ
  چون این شنید بر سر بالین من گریست
  گفتا کنون چه چاره ؟
  بگفتم اگر رسد با روزگار هجر و صبوری شراب تلخDownload Talkh Ahmad Shamloo