Khoroos Mikhanad Ahmad Shamloo

خروس می خواند

  متن آهنگ خروس می خواند از احمد شاملو

  قوقولی خروس می خواند
  از درون نهفت خلوت ده
  از نشیب رهی که چون رگ خشک
  در تن مردگان دواند خون
  می تند بر جدار سرد سحر
  می تراود به هر سوی هامون
  با نوایش از او ره امده پر
  مژده می اورد به گوش ازاد
  می نماید رهش به ابادان
  کاروان را در این خراب اباد
  نرم می ایدگرم می خواند
  بال می کوبدپر می افشاند
  گوش بر زنگ کاروان صداش
  دل بر اوای نغز او بسته است
  قوقولی قوبر این ره تاریک
  کیست کو مانده کیست کو خسته است؟
  گرم شد از دم نواگر او
  سردی اور شب زمستانی
  کرد افشای رازهای مگو
  روشن ارای صبح نورانی
  با تن خاک بوسه می شکند
  صبح نازنده صبح دیرسفر
  تا وی این نغمه از جگر بگشود
  ور ره سوز جان کشید به در
  قوقولی قو ز خطه ی پیدا
  می گریزد سوی نهان شبکور
  چون پلیدی در اوج کز در صبح
  به نواهای روز گردد دور
  می شتابد به راه مرد سوار
  گر چه اش در سیاهی اسب رمید
  عطسه ی صبح در دماغش بست
  نقشه ی دلگشای روز سفید
  این زمانش به چشم
  همچنانش که روز
  ره بر او روشن
  شادی اورده است
  اسب می راند
  قوقولی قو
  گشاده شد دل و هوش
  صبح امد
  خروس می خواند
  همچو زندانی
  شب چون گور
  مرغ از تنگی قفس جسته است
  در بیابان و راه دور و دراز
  کیست کو مانده؟ کیست کو خسته است.؟Download Khoroos Mikhanad Ahmad Shamloo