Ay Adamha Ahmad Shamloo

آی آدمها

  متن آهنگ آی آدمها از احمد شاملو

  آی آدمها

  آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
  یک نفر در آب دارد می سپارد جان
  یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند
  روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید
  آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن
  آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
  که گرفتستید دست ناتوانی را
  تا توانایی بهتر را پدید آرید
  آن زمان که تنگ می بندید
  بر کمرهاتان کمربند
  در چه هنگامی بگویم من
  یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان
  آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید
  نان به سفره جامه تان بر تن
  یک نفر در آب می خواند شما را
  موج سنگین را به دست خسته می کوبد
  باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده
  سایه هاتان را ز راه دور دیده
  آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افزون
  می کند زین آبها بیرون گاه سر گه پا
  آی آدمها که روی ساحل آرام در کار تماشایید
  موج می کوبد به روی ساحل خاموش
  پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده. بس مدهوش
  می رود نعره زنان. وین بانگ باز از دور می آید:
  "آی آدمها.."
  و صدای باد هر دم دلگزاتر
  در صدای باد بانگ او رساتر
  از میان آبهای دور یا نزدیک
  باز در گوش این نداها
  "آی آدمها..."
 • Composer : فرهاد فخرالدینیDownload Ay Adamha Ahmad Shamloo