Dastani Na Tazeh Ahmad Shamloo

داستانی نه تازه

  متن آهنگ داستانی نه تازه از احمد شاملو

  شامگاهان که رویت دریا
  نقش در نقش می نهفت کبود
  داستانی نه تازه کرد به کار
  رشته ای بست و رشته ای بگشود
  رشته های دگر بر آب ببرد

  اندر آن جایگه که فندق پیر
  سایه در سایه بر زمین گسترد
  چون بماند آب جوی از رفتار
  شاخه ای خشک ماند و برگی زرد
  آمدش باد و با شتاب ببرد

  همجنین در گشاد و شمع افروخت
  آن نگارینه چربدست استاد
  گوشمالی به چنگ داد و نشست
  پس چراغی نهاد بر دم باد
  هر چه از ما به یک عتاب ببرد

  داستانی نه تازه کرد ، آری
  آن ز یغمای ما به ره شادان
  رفت و دیگر نه بر قفاش نگاه
  از خرابی ماش آبادان
  دلی از ما ولی خراب ببردDownload Dastani Na Tazeh Ahmad Shamloo