Salamat Mikonam Iran Fereshteh

سلامت میکنم ایران

  متن آهنگ سلامت میکنم ایران از فرشته

  سلامت می کنم ایران
  جوابم را بده
  صدایت می کنم ایران
  جوابم را بده
  من از پاییز می ترسم
  من از پاییز می ترسم
  که دارد پشت سر فصل زمستان را
  من از آن روز می ترسم
  من از آن روز می ترسم
  رسد عمرم به پایان و نبینم خاک ایران را
  به روی خاک تو رویید جسم ناتوان من
  به روی خاک تو ایران من وا شد زبان من
  به روی خاک تو گهواره ام را تاب می دادند
  به روی خاک تو معلوم شد نام و نشان من
  سلامت می کنم ایران جواتم را بده
  صدایت می کنم ایران جوابم را بده
  چه روزو روزگاری شد
  عجب گردو غباری شد
  چه سنگین انتظاری شد
  یکی قربانی خود خواهی جنگ آفرینان شد
  یکی از ترس جان در خانه ی بیگانه پنهان شد
  کجا پیدا کنم گم کرده یاران قدیمی را
  کجا پیدا کنم پاکیزه قلبان صمیمی راا
  کجااااا کجااا کجااا

  سلامت می کنم ایران جوابم را بده
  صدایت می کنم ایران جوابم را بده

  سلامت می کنم ایران جوابم را بده
  صدایت می کنم ایران جوابم را بدهDownload Salamat Mikonam Iran Fereshteh