Tasnifeh Bi Gharar By Shahram Nazeri Shahram Nazeri

تصنیف بی قرار

  متن آهنگ تصنیف بی قرار از شهرام ناظری

  در هوایت بی قرارم ، بی قرارم روز و شب
  سر زکویت برندارم ، برندارم روز وشب
  در هوایت بی قرارم ، بی قرارم روز و شب
  سر زکویت برندارم ، برندارم روز و شب
  جان روز و ، جان شب ، ای جان تو
  انتظارم ، انتظارم روز و شب

  زان شبی که وعده کردی روز وصل
  زان شبی که وعده کردی روز وصل
  روز و شب را می شمارم روز وشب

  ای مهار عاشقان در دست تو
  ای مهار عاشقان در دست تو
  در میان این قطارم روز شب
  در میان این قطارم ، این قطارم روز و شب

  در هوایت بی قرارم ، بی قرارم روز و شب
  سر زکویت برندارم ، برندارم روز وشب
  در هوایت بی قرارم ، بی قرارم روز و شب
  سر زکویت برندارم ، برندارم روز و شب
  جان روز و ، جان شب ، ای جان تو
  انتظارم ، انتظارم روز و شب

  **********

  می زنی تو ، می زنی تو ،
  زخمه ها ، بر می رود ، بر می رود
  زخمه ها ، بر می رود ، بر می رود
  تا به گردون زیر و زارم
  زیرو زارم روز وشب

  در هوایت بی قرارم ، بی قرارم روز و شب
  سر زکویت برندارم ، برندارم روز وشب
  در هوایت بی قرارم ، بی قرارم روز و شب
  سر زکویت برندارم ، برندارم روز و شب
  جان روز و ، جان شب ، ای جان تو
  انتظارم ، انتظارم روز و شب

  **********

  روز و شب را همچو خود ، مجنون کنم ، مجنون کنم
  روز و شب را کی گذارم ، روز و شب ، روز و شب

  می زنی تو ، می زنی تو ،
  زخمه ها ، بر می رود ، بر می رود
  زخمه ها ، بر می رود ، بر می رود
  تا به گردون زیر و زارم
  زیرو زارم روز وشب

  در هوایت بی قرارم ، بی قرارم روز و شب
  سر زکویت برندارم ، برندارم روز وشب
  در هوایت بی قرارم ، بی قرارم روز و شب
  سر زکویت برندارم ، برندارم روز و شب
  جان روز و ، جان شب ، ای جان تو
  انتظارم ، انتظارم روز و شب
Download Tasnifeh Bi Gharar By Shahram Nazeri Shahram Nazeri