Nameyeh Bi Javab Maryam Heydarzadeh

نامه ی بی جواب

  متن آهنگ نامه ی بی جواب از مریم حیدرزاده

  سلامبهونه قشنگمنبرایزندگی
  آرهباز منم همون دیوونه ی همیشگی

  فدایمهربونیات چهمکنی با سرنوشت
  دلمبرات تنگشدهبودایننامهروواستنوشت

  حال منرواگه بخوایرنگگلایقالیه
  جاینگاهتبد جوریتو صحنچشمام خالیه

  ابراهمه پیشمنناینجاهوا پر از غمه
  ازغصه هام هر چیبگمجون خودتبازمکمه

  دیشب دلمگرفتهبودرفتمکنار آسمون
  فریادزدم یا توبیا یامن وپیشت برسون

  فدای تو!نمی دونی بیتو چه دردیکشیدم
  حقیقت روواست بگم به آخر خط رسیدم

  رفتیومنتنها شدم باغصه های زندگی
  قسمت توسفر شدوقسمتمنآوارگی

  به خاطرتموندهیکیهمیشهچشمبه راهته
  یهقلب تنهاو کبود هلاک یه نگاهته

  منمی دونم همینروزا عشقمن ازیادت میره
  بعدش خبر میدن بیاکهدارهدوستتمیمیره

  روزات بلندهیا کوتاه دوستشدیاونجاباکسی
  بیشتراز این منونذار تو غصه ودلواپسی

  یه وقت منو گمنکنیتو دود اون شهر غریب
  یه سرزمین غربته باصد نیرنگ وفریب

  فدایتو یهوقت شبابی خوابی خستتنکنه
  غمغریبیعزیزمزرد وشکستت نکنه

  چادر شب لطیف تواز روت شباپس نزنی
  تنگبلور آبتویه وقتناغافلنشکنی

  اگهواست زحمتینیست بر سرعهد مون بمون
  منمتو رو سپردمدست خدایمهربون

  راستی دیروز بارون اومد منوخیالتتر شدیم
  رفتیم تو قلبآسمون باابراهمسفر شدیم

  ازوقتی رفتی آسمونمونپرکبوتره
  زخم دلمخوبنشدهازوقتیرفتیبد تره

  غصهنخور تاتو بیای حالمنماین جوریه
  سرفه های مکررم مال هوایدوریه

  گلدون شمعدونیمونم عجیبواستدلواپسه
  مثهیه بچهکهبار اولهمیرهمدرسه

  تو از خودت برام بگوبدون من خوشمیگذره ؟
  دلت می خواد می اومدمیا تنهارفتیبهتره

  ازوقتی رفتیتوچشامفقطشده کاسهخون
  همشیه چشممبه دره چشمدیگم به آسمون

  یادتمی آد گریه هامو ریختمکنار پنجره
  داد کشیدم توروخدا نامه بده یادت نره

  یادت میآدخندیدی وگفتیحالابذار برم
  تورفتیومنتاحالاکناردر منتظرم

  امروزدیدم دیگه داری منروفراموشمی کنی
  فانوس آرزوهامونوداریخاموشمیکنی

  گفتمواست نامه بدم نگیعجب چهبیوفاست
  بااین که من خوب می دونمجواب نامهباخداست

  عکساینازنینتوباچند تا گلکنارمه
  یه بغضکهنهچندروزه دائم در انتظارمه

  تنها دلیل زندگی با یهغمی دوست دارم
  داغ دلم تازهمیشهاسمت و وقتیمی آرم

  وقتیتو نیستیچهکنم با این دل بهونهگیر
  مگه نگفتم چشمات رو از چشممنهیچوقتنگیر

  حرفمنوبهدلنگیرهمشمالغریبیه
  تورفتیو منغریب شدم چه دنیایعجیبیه

  زودتر بیابدون تو اینجاواسمجهنمه
  دیوار خونمون پر از سایه یغصهوغمه

  تحملیکهتو دادی دیگهدارهتموممیشه
  مگهنگفتیهمهجا مالهمنی تاهمیشه

  دلمواستشور می زنه این دل و بیخبرنذار
  تو روخدابا خوبیات روهیچدلیاثرنذار

  فکرنکنی ازراه دوردارم سفارشمیکنم
  به جون تو فقط دارمیه قدریخواهشمیکنم

  اگه بخوامبراتبگم شاید بشه صد تاکتاب
  که هر صفحه شقصه چند تا درده و چندتاعذاب

  می گم شباستاره ها تا می تونن دعات کنن
  نورشونوبدرقه پاکیخنده هات کنن

  یهشب توپاییز که غمتسر به سردلمی ذاره
  هماهمونکسی کهبیشترازهمهدوستداره

  ترانه سرا : مریم حیدرزاده
 • Poet : Maryam Heydarzade
Download Nameyeh Bi Javab Maryam Heydarzadeh