Motevaghef Dariush

متوقف

  متن آهنگ متوقف از داریوش

  وقتی به سفر رفتی
  دریای غزل خشکید
  باغ قصه پرپر شد
  آسمان فرو بارید
  وقتی به سفر رفتی
  وقتی به سفر رفتی
  گریه عادت شب شد
  هر پنجره ظلمت شد
  غم حکایت شب شد
  وقتی به سفر رفتی
  دنیا متوقف شد
  وقتی که سفر کردی
  هر لحظه و در هرجا
  من منتظرم اما
  شاید که تو برگردی

  وقتی که تو برگردی
  خانه می شود بیدار
  گل می کند از دیدار
  خار سر هر دیوار
  وقتی که تو برگردی
  ای عزیز بی تکرار
  من جوانه خواهم زد
  می رسد بهار انگار
  وقتی که تو برگردی
  وقتی که تو برگردی
  جان تازه می گیرم
  بیهوده نمی مانم
  بیهوده نمی میرم
  وقتی که تو برگردی
  وقتی که تو برگردی

  وقتی که تو برگردی
  جان تازه می گیرم
  بیهوده نمی مانم
  بیهوده نمی میرم
  وقتی که تو برگردی
  دنیا متوقف شد
  وقتی که سفر کردی
  هر لحظه و در هرجا
  من منتظرم اما
  شاید که تو برگردی
Download Motevaghef Dariush