Razeh Sham Satar

راز شمع

  متن آهنگ راز شمع از ستار

  من شمعم شمع شبانه
  در عالم گشته فسانه
  همه جا خود را می سوزم
  که شب یاران افروزم
  می سوزم تا به سحرگه
  از رازم کس نشد اگه
  خوش و بی پروا می سوزم
  که ز سر تا پا می سوزم
  نه وفا داری نه وفا خواهی
  که به قلب من ببرد راهی
  چو جان من افروزد
  همه خودبینی همه خودخواهی
  نشود پیدا دل اگاهی
  ز من وفا اموزد

  من و شب و پروانه
  من و دل دیوانه
  به اشک و اتش خرسند
  تو حال من کی دانی
  که خود نباشی چون من
  به عشق رویی پابند

  اگر چو اتش می سوزم شبها
  چو شمع گریان می سازم شبها
  خوشم که با غم می سازم تنها
  وای از هرمان

  من در راه محبت پا از سر نشناسم
  وز اتش نکنم پروا
  یک امشب را با شادی می سوزم
  تا که شود فردا
  دل من ز وفا می سوزد
  که وفا به شما اموزد
  در این دنیا

  من و شب و پروانه
  من و دل دیوانه
  به اشک و اتش خرسند
  تو حال من کی دانی
  که خود نباشی چون من
  به عشق رویی پابندDownload Razeh Sham Satar