Goleh Sangam Satar

گل سنگم

  متن آهنگ گل سنگم از ستار

  گل سنگم گل سنگم
  چی بگم از دل تنگم
  مثل آفتاب اگه بر من نتابی
  سردم و بی رنگم
  گل سنگم گل سنگم
  چی بگم از دل تنگم

  مثل آفتاب اگه بر من نتابی
  همه آهمهمه دردم
  مثل طوفان پر گردم
  همه آهمهمه دردم
  مثل طوفان پر گردم
  باد سردم که تو صحرا می پیچم دور تو می گردم
  بی تو پر پر میشم دو روزه دل سنگت برام می سوزه

  گل سنگم گل سنگم
  چی بگم از دل تنگم
  مثل آفتاب اگه بر من نتابی
  سردم و بی رنگم
  گل سنگم گل سنگم
  چی بگم از دل تنگم

  مثل آفتاب اگه بر من نتابی
  سردم و بی رنگم
  گل سنگم گل سنگم
  چی بگم از دل تنگم
  مثل آفتاب اگه بر من نتابی
  همه آهمهمه دردم
  مثل طوفان پر گردم
  همه آهمهمه دردم
  مثل طوفان پر گردم
  گل سنگم ....Download Goleh Sangam Satar