Farmane Eshgh Omid

فرمان عشق

  متن آهنگ فرمان عشق از امید

  عشق فرمان داده که بتو فکر کنم
  که به تو فکر کنم
  روزو شب زیر لبم اسم تو رو ذکر کنم
  دوستم داشته باش
  دوستم داشته باش
  من به ان می ارزم که بمن تکیه کنی
  گل اطمینان رو تو بمن هدیه کنی
  تو بمن هدیه کنی
  عشق فرمان داده که بتو فکر کنم
  که به تو فکر کنم
  روزو شب زیر لبم اسم تو رو ذکر کنم
  دوستم داشته باش
  دوستم داشته باش
  من به ان می ارزم که بمن تکیه کنی
  گل اطمینان رو تو بمن هدیه کنی
  تو بمن هدیه کنی
  من به ان می ارزم که در این قربانگاه تو بدادم برسی
  تو نجاتم بدهی از غم بی همنفسی
  تو به ان می ارزی که گریه بارانم را بتو تقدیم کنم
  بتو تقدیم کنم
  دوستم داشته باش
  دوستم داشته باش
  من به ان می ارزم که بمن تکیه کنی
  گل اطمینان رو تو بمن هدیه کنی
  تو به ان می ارزی تا اسیر تو شوم
  که بیمن نفست انقدر زنده بمانمتاکه پیر تو شوم
  تو به ان می ارزی که گریه بارانم را بتو تقدیم کنم
  بتو تقدیم کنم
  عشق فرمان داده که بتو فکر کنم
  که به تو فکر کنم
  روزو شب زیر لبم اسم تو رو ذکر کنم
  دوستم داشته باش
  دوستم داشته باش
  من به ان می ارزم که بمن تکیه کنی
  گل اطمینان رو تو بمن هدیه کنی
  تو بمن هدیه کنی
  دوستم داشته باش
  دوستم داشته باش
  من به ان می ارزم که بمن تکیه کنی
  گل اطمینان رو تو بمن هدیه کنی
  تو بمن هدیه کنیDownload Farmane Eshgh Omid