Bahareh Khamoosh Dariush

بهار خاموش

    متن آهنگ بهار خاموش از داریوش

    بر آن فانوس کش دستی نیافروخت
    برآن دوکی که بر رف بی صدا ماند
    بر آن آئینه زنگار بسته
    برآن گهواره کش دستی نجنباند
    بهار منتظر بی مصرف افتاد
    به هر بامی درنگی کرد و بگذشت
    به هر کوئی صدائی کرد و بگذشت
    کسی پیدا نشد غمناک و خوشحال
    که پا بر جادهء خلوت گذارد
    کسی پیدا نشد در مقدم باد
    که شادان یا غمین آهی برآرد
    کسی ازکومه سر بیرون نیاورد
    نه مرغ از لانه نه دود از اجاقی
    هوا با ضربه های دف نجنبید
    گلی خود روی برنامد زباغی
    بهار خاموش آمد دریغا از حیاتی
    در این ویران سرای محنت آور
    بهار خاموش آمد دریغا از نشاطی
    که شمع افروزد و بگشایدش در

    ترانه سرا : احمد شاملو
  • Poet : ShamlooDownload Bahareh Khamoosh Dariush