Khaareto Shahin Najafi

خارتو

  متن آهنگ خارتو از شاهین نجفی

  خار تو

  پرنده رنده مرده و درنده رهبر رمه صلاح کار خسروان عقب جلو نمی شود
  بوی دهان سیر تو سیر سقوط سیرتم پوچی مغز پستهات رنج کدو نمیشود
  کاش نوار غیرتم بند به بقعهات نبود از این دخول بیفرج امامزاده را چه سود
  تقیه کن دو چشم را بچش غلیظ خشم را بمیر در قناعت بگیر رسم پشم را
  سیگار تو گیتار تو آخ خار تو
  خار شما به چشم ما نشانه رفت و کرد کان دم دراز شخصیت
  دریده پرده ها کنار کیزنیم و فاش میشود اصالت وجودیت
  منی منی منی منی
  من از منی نیامدس مگر ببین تلاوتم
  جهان به چیز بچهات بنوش می خراب شو
  اگرچه شحنه میزند تو مست باش و پا نده
  خراب شو خراب کن خرابه زار میزند خرابه زار میزند
  سیگار تو گیتار تو آخ خار تو
  چشم نیاز باز تو شهوت خواندن تنت بخوان جهان لخت من بستر کار میشود
  من از دهان رمز تو چه شعرها مکیدهام
  فدای خار بودنت خار حضور بودنم
  سین بده تا سر بزنم به قاف قامتت قسم آخر گاف دادنم
  سیگار تو گیتار تو آخ خار تو
Download Khaareto Shahin Najafi