Iran Burger By Shahram Nazeri Shahram Nazeri

ایران برگر

  متن آهنگ ایران برگر از شهرام ناظری

  دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد
  دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

  در اجاق من آتشی به چشمان من زبانه دارد
  دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

  بسته هر دری خفته هر که خانه دارد
  بسته هر دری خفته هر که خانه دارد
  مرغ هوا هم آشیانه دارد
  دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

  دل هوای او دل هوای می
  دل هوای بانگ عاشقانه دارد
  دل هوای او دل هوای می
  دل هوای بانگ عاشقانه دارد
  آن پرستو کز دیار ما بارغم به دل
  رفت و کس ندانم کزو نشانه دارد
  دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

  غم گرفته باغ جان من
  بنگر ای بهار دیررس شاخه ها جوانه دارد
  آتش است و شعله ها و دود
  طرح او سپرده در نظر
  با خیال او نگاه من خلوتی شبانه دارد
  شب عبوس می نماید و دل بهانه دارد
  پشت شیشه ها باد رهگذر ترانه دارد
  دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد
Download Iran Burger By Shahram Nazeri Shahram Nazeri