Yousofe Gomgashteh Satar

یوسف گمگشته

  متن آهنگ یوسف گمگشته از ستار


  سرخ صورتم از سیلی ، اما زرد تنم
  یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم
  یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم

  از درون همه ویرونم ، اما ظاهرم آباد
  شهر خاموشانه قلبم ، رو لب هام پره فریاد
  من همه نقدینه هام رو پای عاشقی دادم
  پا به زنجیر و اسیرم اما از خودم آزاد
  سرخ صورتم از سیلی ، اما زرد تنم
  یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم
  یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم

  آبروم رفته از دست آوازه های عشق
  مونده ام بی پناه ، پشت دروازه های عشق
  روز بی ابرم و مثل خارم به چشم شب
  قلب من شده باز ، سپر تازه های عشق
  سرخ صورتم از سیلی ، اما زرد تنم
  یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم
  یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم
Download Yousofe Gomgashteh Satar