khoros pari pirahan zari album by Ahmad Shamloo

خروس پری پیراهن زری