Tasmim By Ebi Ebi

تصمیم

  متن آهنگ تصمیم از ابی

  از این تصمیم می ترسم ، در افکارم غم نام هست
  دلم در کاغذی مرموز ، در این صندوق پنهان است
  از این تصمیم می ترسم که مار از آستین روید
  و دست معرکه گیری ، کلید جعبه را جوید
  از آزادی اگر گفتند ، بدان دریا سرابی هست
  بگو بین بد و بدتر ، چه حق انتخابی هست
  از آزادی اگر گفتند ، بدان دریا سرابی هست
  بگو بین بد و بدتر ، چه حق انتخابی هست

  به انسان رای خواهی داد ، به عنوان ، عکس یا تبلیغ
  به اسم بهتر از هیچ دموکراسی در تعلیق
  کسی که فکر کرد از بد ، نمادی خوب پیدا کرد
  به جای دیدن یک فیلم ، میان پرده تماشا کرد
  از آزادی اگر گفتند ، بدان دریا سرابی هست
  بگو بین بد و بدتر ، چه حق انتخابی هست
  از آزادی اگر گفتند ، بدان دریا سرابی هست
  بگو بین بد و بدتر ، چه حق انتخابی هست

  خبرهای خوش فردا به دست کولیان افتاد
  بهای فال خوشبختی برای ما گران افتاد
  اگر روباه جای شیر ، نصیبش تاج زرین شد
  بدان که سرنوشت ما ، همه از پیش تعیین شد
  از آزادی اگر گفتند ، بدان دریا سرابی هست
  بگو بین بد و بدتر ، چه حق انتخابی هست
  از آزادی اگر گفتند ، بدان دریا سرابی هست
  بگو بین بد و بدتر ، چه حق انتخابی هست
  بگو بین بد و بدتر ، چه حق انتخابی هست
  بگو بینDownload Tasmim By Ebi Ebi