Aleh Shahin Najafi

اله

  متن آهنگ اله از شاهین نجفی

  دنيا به درک رفت و
  ده بي سر و سامان شد
  سهم من و تو از ان
  يک سفره ي بي نان شد
  از چشم کبو ِد ما
  هي اشک به راه افتاد
  انقدر که باريديم
  تبديل به باران شد
  هر دوست که با ما بود
  دشمن شد و خنجر زد
  با قافله پيمان بست
  هم کاسه ي دزدان شد
  پشت همه ي درها ديوار کشيدند و
  هي سقف فرو پاشيد هي پنجره سيمان شد
  هي شهد و شکر دادند
  هي سکه ي زر دادند
  ارام بساط شعر تبديل به دکان شد
  هر کس که دلش ميخواست
  نيزه به زمين کوبيد
  هي کشت و تجاوز کرد
  تا قاري قران شد
  دنيا به درک رفت و
  ده بي سر و سامان شد
  سهم من و تو از ان
  يک سفره ي بي نان شد
  جنگل شده بود اين شهر
  با منظره هاي ِبکر
  يک جنگل خر تو خر
  علامه و روشنفکر
  دنياي بدوِن در
  دنياي پر از بن بست
  دنياي (فقط در خواب) دنياي سراپا مست
  از دهکده ي خونين
  از حمله ي اپاچي
  يک کوه جسد ماند و
  يک مشت تماشاچي
  که سوخت و ساکت ماند
  با فاجعه بارامد!
  هي فصل زمستان شد
  هي گفت: بهار امد
  دندان به جگر داد و
  ارام لبش را دوخت
  با پاي خودش پاي هر چوبه ي دار امد
  سر خوش شده از تاول
  معتاد به هر لخته
  در خشم نمکدان ها با زخم کنارامد
  دنيا به درک رفت و
  ده بي سر و سامان شد
  سهم من و تو از ان
  يک سفره ي بي نان شد


  ارسال از hadi.z
Download Aleh Shahin Najafi