Jashn Sadeh Khodi Kaviani

جشن سده

  متن آهنگ جشن سده از خودی کاویانی

  زان به دیر مغانم عزیز می دارند
  که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
  همیشه در دل ماست

  آتش جشن سده شعله به دل ها زده
  فشنگ با همورای پیروز به جام زده
  قصه ی آن مار و سنگ راه فراز و نشیب
  سنگ به سنگ شعله زد روشنی آغاز شده

  زنده و جاوید باد یاد نیاکان ما
  مهر وطن در دلم آتش سوزان شده
  پیر مغانم بداد جرعه ای از مهر و داد
  آتش زرتشتی بهومن پاک شده

  روشنی بیکران دست نیایش بلند
  نور خدا را ببین در دل بینا شده
  رفتن راه عشاء رسیدن به اورمتا
  آتش مزدان نگه خورشید تابان شده
  رفتن راه عشاء رسیدن به اورمتا
  آتش مزدان نگه خورشید تابان شده

  روشنی درونی روشنی دل و جان
  آیین نیک و راستی معنی آتش شده
  دست به دست می دهند سلسله آزادگان
  دور تو چرخ می زنند با دلی پر ز ایمان

  آتش جشن سده بر دل خود برفروز
  راستی از آذرنگ شب شده مانند روز
  همیشه با فر و داد
  پیروز باشی پیروزDownload Jashn Sadeh Khodi Kaviani