Jashn Mehrgaan Khodi Kaviani

جشن مهرگان

  متن آهنگ جشن مهرگان از خودی کاویانی

  جشن مهرگان
  یاد نیاکان
  پاینده باد
  پاینده باد

  روز مهر و ماه مهر
  روز جشن مهرگان
  روز شادی و سرور
  خنده می کند زمان

  روز عهد و داد و مهر
  می به جام ارغوان
  نوش کن به بند شو
  پادوش بنده شو
  جشن مهرگان
  به آزادگان
  فرخنده باد
  فرخنده باد

  ایزدی بزرگمهر
  یاور دلاوران
  پاسبان مهر و داد
  نور پاک در آسمان
  تا به مرد پهلوان
  با درفش کاویان
  همرهت شد فریدون
  آزاد ملک ایران

  جشن مهرگان
  به ایرانیان
  فرخنده باد
  فرخنده باد

  روز بودن زمین
  جسم شد با روان
  آفرینشی بزرگ
  پروهر انسان
  نام خوب سرزمین
  مهر بوده ایران
  هدیه می دهد به ما
  مهر و داد مهرگان
  جشن مهرگان
  به جهانیان
  فرخنده باد
  فرخنده باد
  فرخنده باد
  فرخنده بادDownload Jashn Mehrgaan Khodi Kaviani