Jashn Tirgaan Khodi Kaviani

جشن تیرگان

  متن آهنگ جشن تیرگان از خودی کاویانی

  از تو وه و پیروزگر باد مینوی مهر ایران

  بزرگ ترین روز سال جشن تیرگان
  در دل مرزبانان مهر ایران
  کوه دماوندی غرش یک تیر
  تکاور دلیری بسان یک شیر
  درفش نام آرش
  طلوع مهر یارش
  ایزد بهرام خان
  سرود فتورایش

  پاک ننی پهلوان
  با همه جان و روان
  تیر از کمان رها کرد
  با یاد نام ایران
  پاک ننی پهلوان
  با همه جان و روان
  تیر از کمان رها کرد
  با یاد نام ایران

  ایران و توران شده
  اسیر چنگال جنگ
  آرش و تیر و کمان
  رهایی از بند ننگ
  چشم ها همه در شگفت
  از کار این پهلوان
  حماسه ای آفرید
  در دل پیر و جوان

  تیری که او گذر داد از چله ی آن کمان
  تیرزو ترین شهاب بر پهنه ی آسمان
  کسی ندید از آرش نشانی جز نام او
  روی زمین کمانی تیر بر درخت گردو

  آن سوی رود جیحون مرز دو همسایه شد
  جیحون زلال و پر آب رسم وفا تازه شد
  گشتر پاکباری در جشن آبریزان
  ایران ما زنده باد آرش و جشن تیرگانDownload Jashn Tirgaan Khodi Kaviani