Hal E Parishan Sheida And Masoud Jahed

حال پریشان

  متن آهنگ حال پریشان از گروه شیدا و مسعود جاهد

  من به عشقت نازنین از راه دشوار آمدم
  با هزاران آرزو مست و پریشــــــــان امدم
  من برای دیدنت افـــــتان و خـــیزان آمدم
  پای کوبان از پیت مســتان و حیران آمدم

  نارنین بنگــر که من با چشم گریان آمدم
  از میان خار و ســـنگ با پای عریان آمدم
  نازنین در را بر روی من مبند خــارم مکن
  من کــه با حال پریشــان تا به اینجا آمدم

  آمدم، آمدم، آمدم، من آمدم
  نازنین من با تمام آرزوهام آمدم
  آمدم، آمدم، آمدم، من آمدم
  نازنین من با تمام آرزوهام آمدم

  نازنین زیبــای من ،من به پایت سوختم
  در تمام روز و شب چشم براهت دوختم
  روزگارم بر خـــــلاف آرزوهـــــــــــایم گذشت
  در خیال عشق تو عمرم به تنهائی گذشت
  نازنین دستم بگیر مگذار که بی سامان شوم
  درد عشقم را به بین بگذار که مهمانت شــوم

  آمدم، آمدم، آمدم، من آمدم
  نازنین من با تمام آرزوهام آمدم
  آمدم، آمدم، آمدم، من آمدم
  نازنین من با تمام آرزوهام آمدم

  نازنین زیبــای من ،من به پایت سوختم
  در تمام روز و شب چشم براهت دوختم
  روزگارم بر خـــــلاف آرزوهـــــــــــایم گذشت
  در خیال عشق تو عمرم به تنهائی گذشت
  نازنین دستم بگیر مگذار که بی سامان شوم
  درد عشقم را به بین بگذار که مهمانت شــوم

  آمدم، آمدم، آمدم، من آمدم
  نازنین من با تمام آرزوهام آمدم
  آمدم، آمدم، آمدم، من آمدم
  نازنین من با تمام آرزوهام آمدم
اUpload Hal E Parishan