Hamzaboon Javad Yasari

همزبون

  متن آهنگ همزبون از جواد یساری

  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید
  یه خال موی زنتونو به یک دنیا ندید
  قصه مرد دو زنه رو میگم گوش کنید

  مردی بود یک زن مهربونی داشت
  برای خودش یه همزبونی داشت
  زنه مردشو پرستاری میکرد
  مهربونی داشت و غمخواری میکرد
  اما مرده پا گذاشت روی محبت زنش
  شده بیچاره و هیچکسی نمیش هم سخنش
  مردی که دو زن داره اسیره
  بخدا ارزو داره بمیره
  زن دارا نکنه یه روز زن بگیرید
  که همیشه توی چنگ غم اسیرید
  ***
  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید
  یه خال موی زنتونو به یک دنیا ندید
  قصه مرد دو زنه رو میگم گوش کنید

  مردی بود یک زن مهربونی داشت
  برای خودش یه همزبونی داشت
  زنه مردشو پرستاری میکرد
  مهربونی داشت و غمخواری میکرد
  اما مرده پا گذاشت روی محبت زنش
  شده بیچاره و هیچکسی نمیش هم سخنش
  مردی که دو زن داره اسیره
  بخدا ارزو داره بمیره
  زن دارا نکنه یه روز زن بگیرید
  که همیشه توی چنگ غم اسیرید
  ***
  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید
  یه خال موی زنتونو به یک دنیا ندید
  قصه مرد دو زنه رو میگم گوش کنید

  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید

  زن دارا به حرف من گوش کنید
  زن گرفتنو فراموش کنید

  پایان
Download Hamzaboon Javad Yasari