Bi To Aria Aram Nejad

بی تو

  متن آهنگ بی تو از آریا آرام نژاد

  بی تو بغض یه شکسته تو گلوی سرد فریاد
  رفتی و با رفتن توآرزوهام رفته بر باد

  ناگزیرم از گذشتناز تو و شهر نگاهت
  گم شدم تو خمسه یأس رد شدن از نیمه راهت

  نیستی اما سایه ای گم رو تن زخمی خوابه
  واسه من که بی تو موندم این نهایت عذابه

  پر شده از یک تسلسل تک تک ترانه هامون
  جبر گوری از غرورهرو تنبهانه هامون

  برگرد و ببین دست من در حسرت دستات پوسید
  رویای قشنگ فرداتو ذهن من از هم پاشید

  برگرد و ببین دست من در حسرت دستات پوسید
  رویای قشنگ فردا تو ذهن من از هم پاشید

  بی تو بغض یه شکسته تو گلوی سرد فریاد
  رفتی و با رفتن توآرزوهام رفته بر باد

  ناگزیرم از گذشتناز تو و شهر نگاهت
  گم شدم تو خمسه یأس رد شدن از نیمه راهت

  نیستی اما سایه ای گم رو تن زخمی خوابه
  واسه من که بی تو موندم ایننهایت عذابه

  پر شده از یک تسلسل تک تک ترانه هامون
  جبر گوری از غرورهرو تنبهانه هامون

  برگرد و ببین دست من در حسرت دستات پوسید
  رویای قشنگ فردا تو ذهن من از هم پاشید

  برگرد و ببین دست من در حسرت دستات پوسید
  رویای قشنگ فردا تو ذهن من از هم پاشید

  برگرد و ببین دست من در حسرت دستات پوسید
  رویای قشنگ فردا تو ذهن من از هم پاشید

  برگرد و ببین ، ببین ، ببینDownload Bi To Aria Aram Nejad