Besoozan By Simin Ghanem Simin Ghanem

بسوزان

  متن آهنگ بسوزان از سیمین غانم

  بسوزان ، بسوزان ، بسوزان
  شعرهایم را بسوزان
  خاطرات عمر شیرین مرا
  یادبود عشق دیرین مرا
  در سکوت بی سرانجام بیابان
  آتشی از استخوانم بر فروزان
  در میان بوته های خشک بی جان
  در غبار آسمان گرد بیایان
  بسوزان ، بسوزان
  شعرهایم را بسوزان
  برگ برگ خاطراتم را بسوزان

  تا نماند قصه ای از آشنایی
  تا شود خاموش فریاد جدایی
  تا نماند دیگر از من یادگاری
  در خزانی و بهاری
  بسوزان ، بسوزان
  شعرهایم را بسوزان
  برگ برگ خاطراتم را بسوزان

  تا نماند قصه ای از آشنایی
  تا شود خاموش فریاد جدایی
  تا نماند دیگر از من یادگاری
  در خزانی و بهاری
  بسوزان ، بسوزان
  شعرهایم را بسوزان
  برگ برگ خاطراتم را بسوزانDownload Besoozan By Simin Ghanem Simin Ghanem