Cheh Danestam Ahmad Shamloo

چه دانستم

  متن آهنگ چه دانستم از احمد شاملو

  چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
  دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون
  چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید
  چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون
  زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
  که هر تخته فروریزد ز گردش‌های گوناگون
  نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را
  چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون هامون
  شکافد نیز آن هامون نهنگ بحرفرسا را
  کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون
  چو این تبدیل‌ها آمد نه هامون ماند و نه دریا
  چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی‌چون
  چه دانم‌های بسیار است لیکن من نمی‌دانم
  که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیونDownload Cheh Danestam Ahmad Shamloo