Bemirid Bemirid Ahmad Shamloo

بمیرید بمیرید

  متن آهنگ بمیرید بمیرید از احمد شاملو

  بمیرید
  بمیرید
  در این عشق بمیرید
  در این عشق چو مردید ,همه روح پذیرید
  بمیرید
  بمیرید
  وز این مرگ نترسید
  کز این خاک بر آیید سماوات بگیرید
  بمیرید
  بمیرید
  وز این نفس ببرید
  که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید
  یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
  چو زندان بشکستیدهمه شاه و امیرید
  بمیرید
  بمیرید
  وز این ابر برآیید
  چو زین ابر برآییدهمه بدر منیرید
  خموشید
  خموشید
  خموشی دم مرگ است
  هم از زندگی از معجزه خاموش نفیریدDownload Bemirid Bemirid Ahmad Shamloo